با ما در تماس شوید: ۴۱۰
اوقات کاری: از ۷ صبح الی ۷ شام

آواز افغانستان

به آواز افغانستان خوش آمدید، آواز افغانستان یک مرکز همکاری بشری است که افغان های متضرر شده از جنگ و آفات طبیعی (بیجا شده گان داخلی، عودت کننده گان) و مهاجرین را با کمک های که برای شان نیاز دارد وصل میسازد. مرکز ما رایگان و محرم است و هر شخصیکه در افغانستان به مبایل دسترسی دارد میتواند بطوری رایگان به معلومات دسترسی پیدا کند و نظریات شان را در مورد پاسخگویی ثبت نماید.

ما هفت روز هفته فعالیت داریم | کارمندان ما متشکل از خانمان و آقایان اند | کارمندان ما به زبان های دری، پشتو، اردو، انگلیسی و دیگر زبان ها صحبت میکنند.

وصل، سهیم و آگاه باشید

همین حالا با ما از طریق 410 در تماس شوید

تماس گرفتن میتواند زندگی را نجات دهد.

آیا میخواهید بیشتر در مورد پروژه ما بدانید؟ معلومات در مورد پروژه ما را از اینجا دانلود کنید.


داشبورد

در تماس شوید

با ما در تماس شوید | ۴۱۰

یا

برای ما پیام ارسال کنید

ایمیل

شماره دومی مبایل

موضوع

پیام شما

به نمایندگی از:
تطبیق کننده:

روزهای کاری:

هفت روز هفته

اوقات کاری:

از ۷ صبح الی ۷ شام

آواز افغانستان | آواز افغانستان